GFIS.net - Forest Information

Select content language:

Partner Login

Sponsors

 BMLFUW
 USFS

All Content on tags:Europe

Mixed results from all categories.

Results 1 - 10 (14977) RSS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1498 Next >>

Minister of State for Forestry Andrew Doyle TD addressed the Council of the European Forest Institute in its meeting at Dublin Castle today. Ireland holds the Chairmanship of the Council for the period 2017–2020, with Professor Ted Farrell as Chair. Minister Doyle said he was pleased to see EFI grow and develop. Ireland has been actively involved in the institute’s work from the early days on. The Minister went on to say: -- One of the focuses of the EFI’s work has been its close engagement and...
Redan 2025 kan Sverige ha kapacitet att bygga hälften av alla flerbostadshus i trä. Det skulle bidra till att möta byggbehovet och ge stora positiva effekter i form av kraftigt minskade koldioxidutsläpp från byggbranschen samt arbetstillfällen utanför storstäderna. Det konstaterar professor Staffan Brege, Linköpings universitet, i en framtidsprognos för svenskt industriellt träbyggande som han presenterar idag på Bioekonomiskt Forum. / Skogsindustrierna
Den 26 april besöker landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommunerna Falu, Leksand och Vansbro i Dalarnas län. Besöken ingår i den Sverigeresa som landsbygdsministern under våren genomför för att fördjupa sig i lokala landsbygdsförhållanden. / Regeringskansliet
Svenska Jägareförbundet förstärker i Bryssel SLU Forest - News - 12 hours ago
EU:s påverkan på natur- och viltförvaltning ökar. Som en konsekvens av detta stärker nu Svenska Jägareförbundet sin representation i Bryssel. / Svenska Jägareförbundet
Den 25-26 april pågår konferensen på Öland om våtmarkernas betydelse som biologiska reningsverk, vattenreservoarer och oas för biologisk mångfald. / Svenska Jägareförbundet
Åtgärdspaket rörande nyckelbiotoper SLU Forest - News - 12 hours ago
Skogsstyrelsens styrelse fastställde idag på förslag av generaldirektör Herman Sundqvist ett åtgärdspaket om nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. I syfte att säkerställa kunskapsinhämtande fortsätter nu Skogsstyrelsen inventering av områden med nyckelbiotopskvalitet och andra skogar med höga naturvärden i området. Parallellt förstärks arbetet med metodutveckling för målet att slutföra processen redan 2017. Under tiden avgränsas inte några nya områden som nyckelbiotoper. / Skogsstyrelsen
Död ved i levande träd är en bristvara i dagens gräsmarker. Det finns många arter av svampar, mossor, lavar, insekter och spindeldjur som är beroende av död ved som livsmiljö. / Länsstyrelsen Skåne
Omvärldskonjunkturen fortsätter att stärkas och den globala tillväxten drivs i allt större utsträckning av ökad industriproduktion och en stärkt investeringskonjunktur, vilket bådar gott för svensk export och svenska företag. Idag presenterade Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden, en ny Marknadsinsikt som ger en översiktlig bild av utvecklingen i världsekonomin. / Business Sweden
Enligt en färsk enkät tror finländarna att de inhemska företagen i framtiden kommer att nå mest framgång inom teknologibranscher som skonar miljön, inom skogsindustrin samt inom hälsoteknologi. Ett gott exempel på en cleantech-innovation som utvecklats i Finland är det träbaserade biobränslet som tillverkas av rester från skogsindustrin.
Ökat resultat för Setra SLU Forest - News - 13 hours ago
Träindustriföretaget Setra redovisar för 2016 ett rörelseresultat på 153 (47) Mkr. I resultatet ingår poster av engångskaraktär med 38 (-19) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 4 043 (4 218) Mkr. / Setra

Results 1 - 10 (14977) RSS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 1498 Next >>